181

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

58

จำนวนรายการผลงาน/กิจกรรม

28

จำนวนรายการเรียนต่อ

23

จำนวนรายการอาชีพ
จำนวนนักเรียนรายปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนแยกตามจังหวัด
มหาวิทยาลัยที่ศึกษาต่อ รวมทุกระดับ
ตำแหน่งงานที่ประกอบอาชีพ
หมวดหมู่โครงงาน