ติดต่อ-สอบถามศูนย์ประสานงานโครงการ วมว. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ประสานงานโครงการ วมว. ชั้น 2 อาคาร 51C คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โทร. 073-313928-50 ต่อ 1255ศูนย์ประสานงานโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์ประสานงานโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อาคาร 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โทร. 073-313928-50 ต่อ 2141ศูนย์ประสานงานโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม

ศูนย์ประสานงานโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โทร. 073-313928-50 ต่อ 1599, 09 01794248