NEWS & EVENT

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้ดำเนิน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ วมว.) โดยเริ่มดำเนินโครงการระยะแรกในปี พ.ศ. 2551 – 2555 เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้มีความสามารถพิเศษให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพ สร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการต่อไปในอนาคต โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในโรงเรียนเครือข่ายหรือโรงเรียนในกำกับของมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555เห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2565) เพื่อสนับสนุนการขยายฐานกำลังคนนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งการขยายฐานการศึกษาออกไปในวงกว้างให้มากขึ้น

ข้อมูล ห้องเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

ปัญญาดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศสู่สากล

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คนดี คนเก่ง มีคุณธรรม

เป็นโรงเรียนสาธิตอิสลามต้นแบบที่มีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์บูรณาการอิสลาม มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการเรียนรู้ มีความเป็นผู้นำและดำรงชีวิตตามวิถีอิสลาม

Photo Gallery

STUDENTLife